Regionale werkafspraken DOAC’s

Regionale werkafspraken DOAC’s

Overdracht en communicatie voor de eerste- en tweedelijnszorg.

Bij de behandeling van patiënten met antithrombotica (vitamine K antagonisten (VKA’s), direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) zijn verschillende zorgprofessionals betrokken. Bovendien is er een delicate balans tussen effectiviteit en veiligheid. Vandaar dat er behoefte is aan heldere werkafspraken, zodat veilige en effectieve antistollingszorg geborgd is.

Reikwijdte
Deze werkafspraken zijn opgesteld voor individuele zorgaanbieders en organisaties in de eerste en tweede lijn. De afspraken zijn een lokale vertaling van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling versie 2.0 (LSKA 2.0, 2014, N.B. een derde versie is in ontwikkeling), het concept van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg (LTA Antistollingszorg, 2019) en de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten. De afspraken richten zich op het gebruik van antithrombotica in de regio Utrecht2 met de specifieke focus op de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s).

Hoofdlijnen
De opgestelde werkafspraken zijn geen grote verandering ten opzichte van de huidige situatie, maar vormen een weergave van de huidige gang van zaken met specifieke aandachtspunten. De lokaal gemaakte afspraken die opgenomen zijn in dit document geven inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de individuele zorgaanbieders en organisaties.

Doelstelling
Het doel is passende en veilige antistollingszorg voor de patiënt.

Beoogd resultaat
– Werkafspraken die het zorgproces rondom DOAC’s beschrijven en daarmee bijdragen aan doelmatige (efficiënte en voldoende) en tijdige communicatie tussen zorgverleners.
– Werkafspraken die een optimale taakverdeling en samenwerking tussen medisch specialist, huisarts en poliklinisch/openbaar apotheker beschrijven, inclusief het vastleggen wie waarvoor aanspreekpunt is op welk moment.

Klik hier voor de Regionale werkafspraken DOAC’s.